ముగించు

ఎస్టిడి & పిన్ కోడ్లు

ఎస్టిడి & పిన్ కోడ్లు
ఎస్.నెంబర్ మండలము పేరు ఎస్టిడి కోడ్లు పిన్ కోడ్లు
1 సూర్యపేట్ 08684 508213
2 కోదాడ 08683 508206
3 చివ్వెంల 08684 508214
4 తిరుమలగిరి 08680 508223
5 తుంగతుర్తి 0869326 508280