ముగించు

ఫ్రీడమ్ రన్ ర్యాలీ & స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ఫోటోలు

స్వాతంత్య్ర ర్యాలీతో పాటు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు